Đào tạo
Ban hành theo Quyết định số: 109/QĐ-TCĐLTTTP-ĐT ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm
Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm
Ban hành kèm theo Quyết định số 412/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày28 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm ...
Ban hành kèm theo Quyết định số 411/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm
Phòng Tuyển sinh:
Điện thoại: 05113.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn
 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3831228 - 0511.2214761